FANDOM


Дин – әхлаг нормалары, давраныш типләри, ритуаллар вә инсанларын тәшкилатлара бирләшмәләриндән ибарәт олан, инсанын фөвгәлтәбиинә имана әлагәдар олан варлығын анламағын хүсуси форма.