FANDOM


Ријазијјат — реал һәјатын мигдар вә фәза мүнасибәтләринә даир мәсәләләрин һәллинин бу објектләрин хассәләрини зәрурәт үзүндән идеаллашдырма јолу илә тапылмасына әсасланан елм.