FANDOM


Үмүмдүнја Һөрүмчәк Тору (инҝ. World Wide Web; аббр. WWW) — Интернетә әлагәдәр, мүхтәлиф компјутерләрдә јерләшән вә бир-бирнән әлагәдәр олан сәнәдләрә кечид верән, јајылмыш систем.